Kokybės Politika

LABORATORIJOS VADOVO KOKYBĖS POLITIKOS PAREIŠKIMAS

Aš, Modestas Puzaras, garantuoju, kad:

mano vadovaujama laboratorija, turėdama aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir profesinę patirtį, kokybiškai atliks bandymus;

– bandymus darbuotojai vykdys panaudodami technines žinias, griežtai laikydamiesi bandymo metodų, procedūrų bei tarptautinio  LST EN ISO/IEC  17025 standarto reikalavimų;

– darbuotojai nuolat stengsis kuo geriau suprasti užsakovų lūkesčius ir tiksliai laikysis jų reikalavimų, diegiant naujas technologijas ir tobulinant savo darbo organizavimo metodus, jei tai neprieštaraus standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams;

– laboratorijos darbuotojai, susipažinę su kokybės vadybos dokumentais ir vadovaudamiesi kokybės politikos principais, nuolat stebi ir vertina kokybės planavimo ir įgyvendinimo procesą, kuris ne tik leidžia pašalinti klaidų pasekmes, bet visų pirma padeda išvengti klaidų;

– laboratorijos darbuotojai siekia geriausių kokybės tikslų realizavimo;

– būsim nešališki ir laikysimės konfidencialumo įsipareigojimų.

Įsipareigoju:

– informuoti darbuotojus apie reglamentuojančių teisės aktų ir teisinių reikalavimų svarbą, apie užsakovo duomenų konfidencialumą;

– plėtoti ir nuolat gerinti vadybos sistemą;

– siekti, kad laboratorija užtikrintų užsakovo poreikius, atitinkančius LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams;

– įtraukti visus darbuotojus į kokybės valdymą;

– ugdyti asmeninę darbuotojų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, sudaryti sąlygas jų kvalifikacijos kėlimui.

 

Laboratorijos vadovas

Modestas Puzaras

 

2021.03.01

Laboratorija akredituota LST EN ISO/IEC 17025:2018 atitikčiai